Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 

VOORWAARDEN VOOR HOVENIERSBEDRIJF KLEIN BOSKOOP V.O.F., 

 

GEVESTIGD TE RIJSWIJK (ZH)

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 A. Hovenier/groenvoorziener:

Hoveniersbedrijf Klein Boskoop v.o.f., gevestigd te Rijswijk (ZH).

B. Hoveniers-/groenvoorzieningswerkzaamheden:

1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten 

    behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in

    samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen 

    eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

2. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.

3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering 

    van deze werkzaamheden.

 

 C. Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier/groenvoorziener opdracht geeft tot het 

verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder B. omschreven.

D. Aangenomen werk:

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

E. Vrij of regiewerk:

Alle werkzaamheden als bedoeld onder B. welke niet zoals sub D. omschreven, tussen opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener zijn overeengekomen.

F. Uurloon:

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon.  Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

G. Materialen zijn:

- Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben 
  om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

- Zand, grond, teelaarde en compost.

- Dode materialen: alle overige producten en materialen.

H. Bedragen en prijzen:

Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn (tenzij anders vermeld) inclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot
    uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door de hovenier/groenvoorziener gedaan aan of 
    aangegaan met derden, indien en voorzover deze jegens hun  wederpartij bekend hebben gemaakt 
    deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen zien en daarop als 
    ook op hun levering van toepassing te achten.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. bekendgemaakte 
     voorwaarden geacht door opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener te zijn geaccepteerd.

Artikel 3 De offerte/het aanbod

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de hovenier/groenvoorziener de plicht zich op de 
    hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en 
    heeft de opdrachtgever de plicht de hovenier/groenvoorziener deze informatie te verstrekken.

2. De hovenier/groenvoorziener brengt de offerte schriftelijk uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te 
    verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de 
    hovenier/groenvoorziener verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd 
    zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

 Artikel 4 Overeenkomsten

Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de hovenier/groenvoorziener voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

 Artikel 5 Leveranties

1. Alle leveranties welke door de hovenier/groenvoorziener geschieden, worden - voorzover deze 
    geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in 
    rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of 
    aanbrengen.

2. De hovenier/groenvoorziener staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende 
    materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De hovenier/groenvoorziener zal zo 
    zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, 
    teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van
    wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het 
    gebruiksdoel.

Artikel 6 Wijzigingen in aangenomen werk

1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als 
    meerwerk te worden beschouwd en voorzover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden 
    verrekend.

Artikel 7 Transportrisico’s

Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de hovenier/groenvoorziener, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht

a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.

Indien naar het oordeel van de hovenier/groenvoorziener de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn, zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien, kan worden uitgevoerd, heeft de hovenier/groen-voorziener het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de hovenier/groenvoorziener het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.

b. Overmacht.

 1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.

     Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten 
    hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht 
    op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer 
    duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg 
    plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

2. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de 
    hovenier/groenvoorziener de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat 
    andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Overmacht aan de zijde van de hovenier/groenvoorziener.

    Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de hovenier/groenvoorziener 
    tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, neemt de 
    hovenier/groenvoorziener onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling 
    te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 9 Afspraken door personeel

1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de
    hovenier/groenvoorziener binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle 
    medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Oplevering

Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan.

Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De hovenier/groenvoorziener is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de 
    overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt 
    toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de 
    hovenier/groenvoorziener, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.

2. De hovenier/groenvoorziener vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van
    schade voorzover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te 
    wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier/groen-
    voorziener, zijn personeel of eventuele onderaannemers, met inachtneming van het in dit artikel 
    verder bepaalde.

3. De hovenier/groenvoorziener is de voor de in lid 1 en 2 bedoelde schade aansprakelijk tot een 
    bedrag van maximaal € 455.000,-- (zegge: vierhonderdvijfenvijftig duizend euro) per gebeurtenis. 
    Indien de opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de 
    uitnodiging tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger 
    dan € 1.135.000,-- (zegge: éénmiljoen éénhonderdvijfendertig duizend euro) worden gesteld. 
    Onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de hovenier/groen-
    voorziener beperkt tot de hoogte van het overeengekomen te verzekeren bedrag. De 
    hovenier/groenvoorziener sluit ter dekking van de hierboven bedoelde aansprakelijkheid een 
    zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen voor het bedrag van 
    € 455.000,-- (zegge: vierhonderdvijfenvijftig duizend euro) per gebeurtenis dan wel voor het 
    eventueel hoger bedrag dan in het contract is vastgelegd. In de te sluiten verzekering dient een 
    zogenaamde opzichtclausule te zijn uitgesloten. Desgevraagd geeft de hovenier/groenvoorziener 
    aan de opdrachtgever inzage van de gesloten verzekeringspolis met de relevante betalingswijzen.

4. De eventuele aansprakelijkheid van de hovenier/groenvoorziener voor gebreken welke betrekking 
    hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.

5. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier/groen-
    voorziener niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van 
    een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is 
    opgetreden.

6. De opdrachtgever vrijwaart de hovenier/groenvoorziener voor aanspraken van derden jegens de 
    hovenier/groenvoorziener indien de hovenier/groenvoorziener schade veroorzaakt doordat door de 
    opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of 
    onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de hovenier/groenvoorziener 
    bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 12 Betalingen

1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuld-
    vergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Indien de hovenier/groenvoorziener een langer krediet dan dertig dagen na factuurdatum toestaat, 
    dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of 
    het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan de hovenier/groenvoorziener een rente verschuldigd zijn 
    ter hoogte van het wettelijke rentepercentage.

3. Aan personen in dienst van de hovenier/groenvoorziener, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht 
    hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 13 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling

Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever

Artikel 14 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

1. Bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de hovenier/groenvoorziener, vóór de voltooiing 
    van het werk, kan de hovenier/groenvoorziener of diens vennoten niet worden verplicht dit werk te 
    voltooien, ook al wordt het hoveniers/groenvoorzieningsbedrijf op enigerlei wijze voortgezet. In dat 
    geval behoort door de opdrachtgever aan de voortzettende onderneming of ondernemers te worden 
    betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte 
    van het werk, dan wel bij vrij of regiewerk het tot het ogenblik van liquidatie of ontbinding verschul-
    digde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de 
    opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk 
    verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van 
    dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, 
    wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,surséance van betaling aanvraagt,
    zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, hij verzoekt om toepassing van de 
    Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever
    wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 15 Klachten en wanprestaties

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van 
    materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te 
    zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van 
    materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk
    de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn 
    ontvangen.

2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet 
    opgeschort.

3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvanke-
    lijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van 
    uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

Artikel 16 Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

a. De hovenier/groenvoorziener zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering 
    van de afval- en/of reststoffen, die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

b. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen 
    de afnemer – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht

Artikel 17 Prijswijzigingen

 1. Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden alsmede bij de onderhoudswerkzaamheden is de 
    opdrachtnemer gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te 
    brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale 
    lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van 
    overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden 
    doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zoals hierboven bedoeld zullen in de regel 
    slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd. Wijzigingen 
    met betrekking tot brandstoffen zullen worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen 
    optreden.

 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en 
    soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaam-
    heden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen 
    prijs.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de hovenier/groenvoorziener, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, sub 2, worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van zes maanden.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter. 

Iedere partij heeft recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor het hoveniers- en groenvoorzienersbedrijf, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad van Arbitrage slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is opgestart. 

Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage wordt voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten. Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage worden voorgelegd zijn onderworpen aan het‘reglement geschillen en arbitrage procedure’. 

Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.

 

De algemene voorwaarden zijn op 27 juni 2002 vastgesteld  en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.